Vladimir Tabašević epub / Ebook Zabluda Svetog Sebastijana – Kindle ePUB or Book10 thoughts on “Zabluda Svetog Sebastijana

 1. says:

  Uspjela sam je završiti taman na vrijeme uoči večerašnjeg razgovora s autorom koji ću voditi u najvećoj instituciji kulture u našem gradu i šire Detaljnije utiske ću stoga pisati sutra jer očekujem da će mi nakon večerašnjeg druženja neke stvari biti jasnijeUkratko da je zahtjevan za iščitavanje i razumijevanje jeste Zaboravite ako možete na sve uobičajene i očekivane književne okvire Tabaševićev

 2. says:

  Nema zvezdiceNešto ovoliko besmisleno ne može da se oceni

 3. says:

  Roman je svakako vredan čitanja i mislim da neću preterati ako kažem da je u čitavim segmentima fascinantan Ono što Tabašević čini s jezikom slično je stilu Herte Miler u romanima Lisac je oduvek bio lovac i Čovek je veliki fazan na ovom svetu impresivno snažno teško i zabavno; to je tekst sa kojim se treba rvati i klati Međutim

 4. says:

  Ljubavna afera Crnjans

 5. says:

  Prava jezička poslastica Roman koji traži fokus sve vrijeme Da se čita u dahu ne može Morala sam nekako ići lagano da upijem svaki dio da kraj nađem na početku To što radi sa riječima stvarno nije mala stvar na trenutak pomislim da im promišljeno traži mjesto a onda u narednom času imam utisak da su se eto slučajno tu obrele Definitivno vrijedan pažnje a svakako i NIN ove nagrade Deca koja plač

 6. says:

  Najveći problem u pristupu KNJIŽEVNOM stvaralaštvu Vladimira Tabaševića je paradoksalno NEKNJIŽEVNE prirode Stiče se utisak da je o njegovom DELU nemoguće govoriti bez upućivanja u LIK Otuda me i ne čudi činjenica da o NJEM

 7. says:

  Vidim da je nekima autobiografsko u Tabaševićevim knjigama dosadilo ali ja poslije ove jedne pročitane njegove knjige imam radikalno drugačiji stav autobiografsko je jedino što u ovoj knjizi vrijedi i mislim da on u svemu što će u buduće da piše treba da se što je moguće direktnije i bukvalnije drži svog ličnog iskustva Potrebno je to jer je Tabaševićeva sudbina tipična za mnoge tragična opominjuća i

 8. says:

  Kao što je Ema u svemu tražila poetske odbljeske tako i Tabašević rastače sve svakodnevno u jedan novi izmaštani prostor a to

 9. says:

  Ukoliko izdržite svu navalu sećanja emocija reči kroz koju se teško probija kroz prvih stotinak strana otvoriće vam se jedna neverovatna zanimljiva i očekivano odlična priča Tabašević je stvarno majstor karakterizacije li

 10. says:

  Ovaj treći roman kao da predstavlja sintezu prethodna dva Pa kao i Misisipi i to na tematskom nivou koji se bavi recepcijom rata i jezika u ratu iz čega se onda otvara prostor za analizu sećanja posredstvom je

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free è Vladimir Tabašević

Pre nego što je postao svetac Sveti Sebastijan je bio vođa pretorijanske garde koja je progonila hrišćane Kao vojnik kad je mogao on ih je spasavao od sigurne smrti Ali kad to nije mogao hrabrio ih je da stradaju za hrišćanstvo skrivajući u svom srcu nadu da će vera opstati i jačati upravo kroz žrtvu na koju ih je tajno podstrekivaoUzimajući kao podt. Uspjela sam je zavr iti taman na vrijeme uo i ve era njeg razgovora s autorom koji u voditi u najve oj instituciji kulture u na em gradu i ire Detaljnije utiske u stoga pisati sutra jer o ekujem da e mi nakon ve era njeg dru enja neke stvari biti jasnijeUkratko da je zahtjevan za i itavanje i razumijevanje jeste Zaboravite ako mo ete na sve uobi ajene i o ekivane knji evne okvire Taba evi ev stil je druga iji autenti an upe atljiv Ovo je roman o mnogo emu o stasavanju dje aka tokom rata i izbjegli tva nakon raspada porodice o osje aju nepripadanja novoj sredini o ivotu u siroma tvu na socijalnim marginama ali i o mnogim va nim pitanjima kao to su pitanja rtve la nog milosr a pravdoljublja kao opravdanja za osvetu za pretrpljenu nepravdu ali najvi e od svega ovo je roman o jezikuTaba evi ovo pi e za svoju du u ispituje sopstveno shvatanje jezika poigrava se eksperimenti e S druge strane svaka rije u njegovom tekstu ima ta no pa ljivo unaprijed osmi ljeno i mjesto i zna enje Pojedine metafore su izvanredne zanimljivo je kako njegov mozak razmi lja opa a i kona no imenuje i opisuje pojave oko nas Jedno sasvim neobi no iskustvo jedan vrlo specifi an kvalitet do ivljaja svijeta Uz sve to rekoh li da Taba evi posjeduje osebujen jezi ki korpus i nevjerovatan talenat slu enja samim jezikom ali je njegovo stvaranje daleko vi e od pukog nizanja slika i baratanja rije imaPazite sad da budem potpuno iskrena Da ovu knjigu nisam morala pro itati vjerovatno bih odustala nakon etrdesetak stranica O kako mi je drago to nisam Ne sudite o knjizi na osnovu korica na osnovu slike koju mediji stvaraju o samom piscu na osnovu va ih dosada njih itala kih navika i praksi na osnovu prvih stranica i povr nog itanja Ovo je knjiga koja se ita vi e puta zbog svog semanti kog bogatstva ovo je knjiga od koje vam prokuha mozak poput motora automobila ije kapacitete dovedete do krajnjih granicaAko vas zanima kako je bilo na promociji posjetite blog

Free read Zabluda Svetog Sebastijana

Zabluda Svetog Sebastijana

Ekst priču o Svetom Sebastijanu Vladimir Tabašević u svom novom romanu problematizuje fenomen žrtve i zablude o njoj Zablude o nama koji „činimo dobro“ zablude o našim pravedničkim nastojanjima zablude u kojima često držimo druge kako bi naše „spasiteljske misije“ imale „publiku“ Poigravajući se sa likovima koji se samodoživljavaju kao p. Prava jezi ka poslastica Roman koji tra i fokus sve vrijeme Da se ita u dahu ne mo e Morala sam nekako i i lagano da upijem svaki dio da kraj na em na po etku To to radi sa rije ima stvarno nije mala stvar na trenutak pomislim da im promi ljeno tra i mjesto a onda u narednom asu imam utisak da su se eto slu ajno tu obrele Definitivno vrijedan pa nje a svakako i NIN ove nagrade Deca koja pla u sama nose u sebi nadu te u od kitaKad masku stavi strah se najvi e vidi Uvek nas pla i ono to se najavljuje iza naizgled bezbri nih licaSvi ljudi pisci umetnici izlu uju me jer nekako znam da u njihovim glavama teku misli koje su u skladu sa svetom a ludilo je ba to kada misli da tu e misli teku bolje lep e ta nije normalnije nego tvoje to teku da teku onako kako ti misli da bi i tvoje trebalo da teku Kad ne razume svoje misli i gre kom se boji toga

Free download ´ PDF, eBook or Kindle ePUB free è Vladimir Tabašević

Ravednici i kao žrtve autor ispisuje priču o ratu devedesetih na prostorima bivše Jugoslavije ali i priču o savremenim zabludama u kojima se sećanja neprestano preobražavaju Pisan neobuzdanim i razigranim jezikom roman Zabluda Svetog Sebastijana navešće vas da se zamislite pre nego što za sebe kažete da ste „dobri“ i da ste „hteli sve najbolje?. Kao to je Ema u svemu tra ila poetske odbljeske tako i Taba evi rasta e sve svakodnevno u jedan novi izma tani prostor a to posti e nesvakida njim metaforama njegov poetski alat je udara ki i ini podno ljivim provla enje kroz neprohodan tekstToliko toga je izre eno zanijekanom suprotno u sveprisutni je evi koji teku koji bivaju zga eni prisutni i na zadnjim stranicama sada pu teni da teku u Neretvu dok most natkrivljuje utvarnost MostaraPitanja ideologije poku aja da se izbjegnu zablude i kriva samoprepoznavanja na e poimanje intimnosti koja mo e biti iskazana na nepoznat na inDino intelektualna impotencija koja nikada ne e privu i ljude sklone kritici jer je na pogre an na in uvjerena u vlastitu nadmo nost pa time ne mo e ni nai i na dobar prijemRazumijem svakoga nesklonog Taba evi evom izrazu no ovaj roman je zapanjuju e otka en