C. Radhakrishnan (read online) തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം


 • Paperback
 • 480
 • തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം
 • C. Radhakrishnan
 • Malayalam
 • 13 September 2019
 • null

9 thoughts on “തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം

 1. says:

  Thunchath Ezhutthachan.The name is a hallowed one. Very few languages have recorded ancestry – and very few people can claim to have created languages. The gentleman mentioned above is widely recognised by us Malayalis (the people of Kerala) as the father of our language, Malayalam. I had studied about Ezhutthachan (which itself means “Father of Writing”) in school. It is generally agreed that he created the modern Malayalam script

 2. says:

  This is my first book of C Radhakrishnan and what a revelation it has been.It is a must read for all those who love malayalam and want to know about the man who developed it. From Sanskrit and ' vattezhuthu' which was only accessible to the elite class, he developed malayalam for the use of the common man. Apart from that C's writing is quite philosophical, poignant and inspiring at the same time. One read is not enough to appreci

 3. says:

  One of the rare books from C.Radhakrishnan that I found too boring to proceed. This is the life history of Thunjathu Raman

 4. says:

  The author is trying to create an imaginary history based on the life of Thunchathu Ramanujan Ezhuthachan, father

 5. says:

  The best Malayalam novel I read in the past 15 years. It is a must read for Keralites before they die. Theekkadal Kadanju Thirumadhuram is the story of Thunjathezhuthachan, the father of Malayalam language. The novel deals with Tunjathezhuthachan's, struggles, his fight against establishment, a painful account of his sacrifices to translate Ramayanam into Malayalam language. Ezhuthachan created full fledged Malayalam l

 6. says:

  ആനന്ദചിന്മയം, ഏകം.അധിത്രയഹരം.ഹരി:ഹരി:ഹരി:VERY AMAZING WORK. IT MAY BE THE M

 7. says:

  I think everybody should know the life story of the father of their language. It is minimum for anybody who loves their mother tongue. C.Radhakrishnan has done all those who love their mother tongue a great favor by writing the biography of Ezhuthachan. Especially when all the history we get are corrupted by the ones who were in power. I really not sure whether there is another book that can claim so much research went

 8. says:

  Every malayali and everybody who loves malayalam should read this book. This book shows the sacrifices of the great father of the language MALAYALAM

 9. says:

  Excellent!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

C. Radhakrishnan É 1 REVIEW

തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം

ഉപജാപങ്ങളില്‍നിന്ന്‌ ഉടലെടുത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളായ ഐതിഹ്യങ്ങളാലും ആരോപണങ്ങളാലും അപ്പാടെ വികലമാക്കപ്പെട്ട ധന്യജീവിതകഥയെ വീട്ടില്‍നിന്നേ കേട്ടും ചരിത്രപാഠങ്ങള്‍ ഒത്തുനോക്കിയും പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ അന്വേ. Thunchath EzhutthachanThe name is a hallowed one Very few languages have recorded ancestry and very few people can claim to have created languages The gentleman mentioned above is widely recognised by us Malayalis the people of Kerala as the father of our language Malayalam I had studied about Ezhutthachan which itself means Father of Writing in school It is generally agreed that he created the modern Malayalam script adapted letters from Sanskrit and Tamil to provide for all the spoken sounds in Malayalam thus removing the discrepancy between the spoken and the written language He also composed Malayalam versions of the Ramayana Mahabharata and the Bhagavata His Hari Nama Keerthanam Prayers in praise of the Lord s Name is one of the most popular prayer songs even todayAccording to popular legend Ezhutthachan was a man of one of the low castes a man who drank and ate fish possibly also tapped toddy from coconut palms In present day Kerala the Ezhutthachans are ranked as OBC Other Backward Caste However this caste name was adopted relatively recently only in 1921 Before that anyone who taught children were known as Ezhutthachan it may also have been Ezhutthaasaan Master of Letters As it happens with most things in Kerala the exact caste of Ezhutthachan has led to a caste dispute both the Nair community who belong to forward castes and the Ezhutthachan community claiming him With the status of historical records of Kerala being what they are it is not likely that this issue will be resolved anytime soon if ever The problem is also compounded by the fact that all castes in Kerala from Nair downwards are officially Sudras according to the ancient system of the four Varnas castes of Vedic Brahmanism The Brahmins who came to Kerala relatively late in history seem to have elevated some of the local ruling families to a higher caste and dumped the rest under the umbrella of Sudras so Ezhutthachan may have been any non Brahmin who taught childrenSo much for official history The renowned Malayalam novelist C Radhakrishnan has a different story to tell one which he has dug up from family legendsRead the rest of the review here

READ Î SUBTENSE.CO.UK É C. Radhakrishnan

ഷിച്ചും കിട്ടിയ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ യുക്തിഭദ്രമായി പുനഃസൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നു യുഗപ്രഭാവനായ ഒരു സര്‍ഗ്ഗപ്രതിഭയെ സമൂഹഘടനയും ചരിത്രഗതിയും എവ്വിധമൊക്കെ വേട്ടയാടി എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണിത്‌ അതോ?. The author is trying to create an imaginary history based on the life of Thunchathu Ramanujan Ezhuthachan father of Malayalam poetry In fact there is a clash between Eezhavas and Nair castes in Kerala each claiming Ezhuthachan belongs to their caste Some argues that C Radhakrishnan wrote it for affirming the Nair communities claim for Ezhuthachan

READ തീക്കടല്‍ കടഞ്ഞു തിരുമധുരം

??ൊപ്പം ആ ധന്യാത്മാവ്‌ സ്വജീവന്‍ പണയപ്പെടുത്തി ആയുരന്ത്യംവരെ നിര്‍ഭീകം കാത്ത മഹാദര്‍ശനം സരളസുന്ദരമായി അനാവൃതമാവുന്നു അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടു മുന്‍പത്തെ കേരളീയ ജീവിതചിത്രം കണ്‍മുന്നില്‍ തെളിയുകയും ചെയ്യുന്ന?. Excellent


About the Author: C. Radhakrishnan

C Radhakrishnan Malayalam സി രാധാകൃഷ്ണന് 15 February 1939 is a renowned writer and film director in Malayalam language from Kerala state